Všeobecné obchodní a storno podmínky FFestivaly z.s.


Festival Fantazie pořádá neziskový spolek FFestivaly z.s., organizující ve spolupráci s Comic-Con Prague s.r.o. také Comic-Con Prague a Comic-Con Junior, společně s Active Radio a.s. a jeho týmem No Limits, který organizoval stovky různých akcí.
Prodej zážitku ve formě fotografování s hostem a autogramiády hostů Festivalu Fantazie v podobě poukázek s unikátním kódem (dále Poukázky) zajišťuje FFestivaly z.s., se sídlem Riegrova 6, 58301 Chotěboř, Česká Republika, IČ 26543737, DIČ CZ26543737.

A. Všeobecné informace


1. Těmito Všeobecnými obchodními a storno podmínkami (dále jen Obchodní podmínky) se řídí nákup poukázek na fotografování a podepisování s hosty Festivalu Fantazie, uskutečněný prostřednictvím e-shopu FFestivaly z.s. na adrese http://shop.festivalfantazie.cz. Nákupem vyjadřujete souhlas s těmito Obchodními podmínkami a zavazujete se jimi řídit.

2. Nákupem poukázek se zavazujete dodržovat Pravidla účasti na Festivalu Fantazie.

3. Jako pořadatelé si vyhrazujeme právo na změnu hostů, programu, termínu a místa konání. Nákupem berete toto právo pořadatele na vědomí.

4. FFestivaly z.s. žádným způsobem nezodpovídá za platnost a pravost poukázek zakoupených mimo uvedený e-shop. Zakoupené poukázky v jakékoliv podobě vždy bezpečně uschovejte, nikde nevystavujte a neukazujte. Jejich veřejným publikováním podstupujete riziko zneužití kódu vaší poukázky a kvůli tomu nemusíte obdržet objednané plnění na Festivalu Fantazie.

5. Jako součást zážitku obdržíte dárek v podobě záznamu – fotografie či podpisu.

B. Nákup poukázek


1. Poukázky se prodávají výhradně v elektronické podobě, která je zákazníkům zasílána e-mailem prostřednictvím veřejné datové sítě internet.

2. Ceny jednotlivých poukázek jsou uvedeny na webové stránce Festivalu Fantazie, určující jsou ceny v e-shopu. FFestivaly z.s. si vyhrazuje právo ceny změnit.

3. Druh a počet poukázek je stanoven FFestivaly z.s. v souladu s kapacitními možnostmi akce a hostů. Více poukázek nebude prodáváno.

4. Poukázka sama o sobě nestačí k obdržení plnění, k jejímu využití je nutná rovněž vstupenka na Festival Fantazie pro příslušný den.

5. Cena poukázky sestává z ceny zážitku při fotografování nebo podepisování a DPH. Cena zahrnuje dárek v podobě záznamu zážitku – fotografie nebo podpisu. Pokud při nákupu poukázky budete požadovat doručení fotografií nebo podpisů na vámi určenou adresu, bude vám FFestivaly z.s. dále účtovat náhradu nákladů na doručení vstupenky (Poštovné a balné). Poukázky na dobírku se nezasílají.

6. Z důvodu uvedeného v ust. § 1837, písm. j) občanského zákoníku nemůžete od nákupu poukázky odstoupit postupem podle § 1829 občanského zákoníku (tj. nelze využít možnosti odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů bez uvedení důvodu, která je jinak dána obecně u jiných nákupů přes internet), neboť se v daném případě jedná o smlouvu o využití volného času a plnění (účast na fotografování a podepisování na Festivalu Fantazie, k němuž vstupenka opravňuje) je poskytováno v určeném termínu nebo době. Zákon proto v takovém případě neposkytuje zákazníkovi možnost od smlouvy uvedeným způsobem odstoupit.

7. Poukázky na fotografování a podepisování na Festival Fantazie nejsou primárně určeny k tomu, aby se s nimi dále obchodovalo nebo spekulovalo. FFestivaly z.s. prodává poukázky osobám, které mají zájem se zúčastnit fotografování a podepisování na Festivalu Fantazie, ovšem nepřeje si, aby se tyto poukázky staly předmětem sekundárního obchodu. Upozorňujeme tedy na to, že mohou být přijata patřičná opatření mající za cíl zabránit nežádoucím spekulacím s poukázkami.

8. Praktické podmínky a informace:
• Zakoupené poukázky jsou přenositelné na jinou osobu výhradně před použitím.
• Poukázka umožňuje vstup na fotografování a podepisování dle volných kapacit, které určuje pořadatel. Poukázka není vstupenkou na Festival Fantazie a k jejímu využití je podmínkou vlastnictví vstupenky.
• Poukázky budou přeměněny na časové poukázky na konkrétní čas fotografování a podepisování v e-shopu FFestivaly z.s. nejpozději týden před konáním Festivalu Fantazie, dle kapacitních možností. Pokud si kupující nepřemění poukázku na časovou poukázku, bude mu pořadatelem přidělen časový rozsah pro fotografování a podepisování, pořadatel zašle e-mailem kód časové poukázky.
• Časové poukázky budou naskenovány při vstupu na fotografování a podepisování na Festival Fantazie. QR kód lze naskenovat pouze jednou, skenováním je vstupenka pro daný den znehodnocena a nelze ji použít znovu.

C. Storno podmínky


1. V případě nedoručení poukázek respektive časových poukázek e-mailem obratem po nákupu respektive po výběru časového termínu je nutné kontaktovat shop@festivalfantazie.cz.

2. Nelze žádným způsobem reklamovat jakoukoliv poukázku na fotografování a podepisování na Festival Fantazie, kterou jste nezakoupili v e-shopu FFestivaly z.s.

3. Zaplacená cena poukázky ani jakékoliv jiné částky, které zaplatíte v souvislosti s nákupem poukázek, se nevrací, pokud není níže výslovně uvedeno jinak.

4. V případě zrušení aktuálního ročníku Festivalu Fantazie nebo účasti hosta na aktuálním ročníku Festivalu Fantazie má kupující nárok na vrácení peněz za nákup poukázek ve výši 100%. Kupující nemá nárok na vrácení Poštovného a balného.

5. V případě nedodržení podmínek pro účast na Festivalu Fantazie není nárok na vrácení peněz za nákup poukázek.

6. Zakoupená poukázka se nevyměňuje. V případě poškození, zničení, ztráty nebo odcizení poukázky vám nebude poukázka nahrazována novou a nebude vám poskytnuta žádná náhrada.

7. Veškeré reklamace a případné dotazy nad rámec Obchodních podmínek je třeba doručit bez zbytečného odkladu elektronickou poštou na e-mailovou adresu: shop@festivalfantazie.cz anebo písemně na adresu: hotel Fantazie, Riegrova 6, 58301 Chotěboř.

D. Závěrečná ustanovení


1. Pokud by bylo některé ustanovení těchto Obchodních podmínek neplatné, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.

2. V případě, že dojde mezi FFestivaly z.s. a vámi, jste-li spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu v souvislosti s nákupem poukázky na fotografování a podepisování na Festivalu Fantazie pořádaným FFestivaly z.s. či v souvislosti s konáním či průběhem pořádaného Festivalu Fantazie, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, můžete podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: http://adr.coi.cz. Můžete rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

3. FFestivaly z.s. si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky aktualizovat.

FFestivaly z.s.